Ein tîm

Mae tîm gweithredol Beaufort yn cynnwys cyfuniad o ymchwilwyr sydd wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ac ar draws yr asiantaeth a sefydliadau ochr cleientiaid.

Maent yn cael eu cefnogi gan staff cefnogol a thechnegol medrus, ac yn gallu tynnu ar dîm maes helaeth.

Fiona McAllister
Rheolwr Gyfarwyddwr
Fiona McAllister

Mae Fiona wedi gweithio ym maes ymchwil a marchnata am fwy o flynyddoedd nag y mae hi’n gofalu ei gofio! Mae ganddi brofiad sylweddol mewn technegau ansoddol a meintiol o safbwynt y sector preifat a’r sector cyhoeddus, gyda’r dimensiwn ychwanegol o gefndir marchnata cryf.

Dechreuodd ei gyrfa mewn marchnata, gan weithio ar frand paent Dulux yn ICI ac yna ym maes marchnata manwerthu yn BP Oil (UK), cyn dechrau arbenigo mewn ymchwil marchnata. Mae ei phrofiad ar ochr cleientiaid yn cynnwys pedair blynedd yn y RAC fel Rheolwr Ymchwil, lle bu’n gyfrifol am ymchwil defnyddwyr a busnes i fusnes ar gyfer gwasanaethau moduro ac is-adrannau yswiriant. Ar ochr yr asiantaeth, cyn ymuno â Beaufort Research yn 2002 treuliodd Fiona chwe blynedd fel Cyfarwyddwr mruk Wales, yn arwain swyddfa Caerdydd.

Mae Fiona bellach yn arwain tîm ansoddol Beaufort, yn ogystal â rhedeg y busnes, felly nid oes ganddi lawer o amser sbâr. Pan mae hi’n gwneud, nid yw Fiona yn hoffi dim gwell na chrochenwaith o amgylch ei gardd, gwylio ffilmiau tramor aneglur yn Chapter neu bloeddio ar Ddinas Caerdydd ar brynhawn Sadwrn.

Chris Timmins
Cyfarwyddwr
Chris Timmins

Mae Chris wedi gweithio fel prynwr a darparwr gwasanaethau ymchwil i’r farchnad ar draws y sector cyhoeddus a phreifat yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.

Cychwynnodd ei yrfa yn Taylor Nelson Sofres (TNS), gan dreulio saith mlynedd yn yr adrannau Cwsmer a Chyfryngau. Mae ei brofiad ochr y cleientiaid yn cynnwys Rheolwr Ymchwil Brand Ewropeaidd yn Mars Confectionery a Phennaeth Ymchwil a Gwerthuso yn Chwaraeon Cymru, cyn iddo ymuno â Beaufort yn 2003.

Mae Chris yn arwain y tîm ansoddol yn Beaufort, ac yn gyfrifol am ddylunio ac adrodd ar ymchwil ad hoc a pharhaol. Mae ei waith yn cynnwys nifer o astudiaethau cenedlaethol sydd wedi archwilio newid cymdeithasol a deddfwriaethol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, gan gynnwys y gwaharddiad ar ysmygu, bagiau plastig untro a deddfwriaeth rhoi organau.

Y tu allan i’r gwaith, mae gan Chris ddiddordeb mewn bron i unrhyw agwedd o chwaraeon, ac mae’n rhedwr brwd. Yn ddiweddar, bu iddo gyflawni ei freuddwyd oes o gwblhau marathon (byth eto!), ond bellach mae’n well ganddo fwynhau Parkrun rheolaidd ar fore Sadwrn, sy’n llawer byrrach.

Owen Knight
Cyfarwyddwr Cyswllt
Owen Knight

Ers ymuno a thîm Beaufort yn 2001, mae gyrfa Owen wedi canolbwyntio ar ymchwil arolwg meintiol. Mae’n ymchwilydd profiadol tu hwnt, gyda sgiliau sydd wedi’u datblygu i ansawdd uchel mewn dylunio holiaduron, samplo, dadansoddi a dehongli data.

Mae ei brofiad helaeth yn ymestyn ar draws amrywiaeth o sectorau a dulliau – boed yn arwain rhaglenni ar raddfeydd sylweddol ac olrhain ymchwil a gynhaliwyd gyda degau ar filoedd o gyfranogwyr ymchwil, i brosiectau mwy penodol megis ymgysylltu â rhanddeiliaid ymhlith cynulleidfaoedd sy’n anodd eu cyrraedd gan gynnwys Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad ac arglwyddi.

Fel siaradwr Cymraeg rhugl, mae Owen wedi llwyddo i gynnal astudiaeth ymchwil ar ran nifer o sefydliadau iaith Gymraeg amlwg, ac yn ymgorffori dwyieithrwydd i unrhyw astudiaeth yn rhwydd.

Pan nad yw yn Beaufort, mae Owen yn treulio llawer o’i amser yn gwneud y gorau o’r amgylchedd naturiol, ac mae’n mwynhau beicio mynydd, sgïo, neu gerdded yn yr Alpau (neu’n amlach, ym mynyddoedd a choedwigoedd llai De Cymru)!

Adam Blunt
Cyfarwyddwr Cyswllt
Adam Blunt

Mae Adam wedi casglu cyfoeth o brofiad ar draws sectorau a thechnegau ymchwil ers dechrau ei fywyd fel ymchwilydd ansoddol.

Datblygodd ei grefft ansoddol gydag Reflexions Communication Research, gan ganolbwyntio’n bennaf ar gyfathrebu yn y sector cyhoeddus / astudiaethau cysylltiedig â hysbysebu. Yn awyddus i brofi bywyd mewn asiantaeth fawr, yna symudodd i GfK NOP, gan dreulio amser yn yr adran Ymchwil Gymdeithasol cyn ymuno â’r is-adran Busnes a Thechnoleg.

Mae arbenigeddau Adam yn canolbwyntio ar gyfathrebu, ymddygiad, ymchwil yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd ac ymchwil busnes i fusnes. Enillodd Adam Wobr Effeithiolrwydd Ymchwil Busnes MRS / BIG am ei bapur a oedd yn asesu byrddau bwletin mewn cyd-destun B2B, ac yn darparu ‘cyfraniad pwysig at arfer gorau’.

I ffwrdd o’r swyddfa mae Adam yn helpu yn ei glwb taekwondo lleol a gyda rhedeg tîm pêl-droed iau. Treulir unrhyw amser rhydd sy’n weddill yn gwneud y gorau o draethau ‘South Wales’ ar gyfer syrffio a bryniau ar gyfer beicio ar y ffyrdd.

Catrin Davies
Uwch Weithredwr Ymchwil
Catrin Davies

Ar ôl graddio mewn Hanes o Brifysgol Caerdydd yn 2012, dechreuodd Catrin ei gyrfa yn gweithio mewn ysgol uwchradd yng Nghymru yng Nghaerdydd. Yn ystod ei hamser yn Ysgol Plasmawr, trefnodd Catrin brofiad gwaith ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 10 a 12. Bu hefyd yn delio â gwaith gweinyddol amrywiol yn yr Adran Cynnydd, a oedd yn arbenigo mewn gofal bugeiliol. Ymunodd â Beaufort yn 2014 i ddatblygu gyrfa mewn ymchwil.

Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf o Ogledd Cymru, mae Catrin yn mwynhau rhyngweithio â’r Gymdeithas Gymreig yng Nghaerdydd ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn celf gyfoes Gymraeg.

Annette Littlechild
Rheolwr Gweithrediadau
Annette Littlechild

Mae Annette wedi bod yn gweithio yn Beaufort ers sefydlu’r cwmni yn 1984. Mae hi’n rheoli arolygon, yn amrywio o samplau sylweddol o gyfeiriadau wedi eu dethol yn flaenorol ar gyfer holiaduron yn ymwneud ag iechyd, i gynnal profion am ronynnau grefi mewn lleoliadau hygyrch! Mae’n goruchwylio gwaith maes yr holl brosiectau ac yn helpu i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal yn esmwyth.

Mae’r tîm yn trefnu amrywiaeth o aseiniadau maes, o arolygon cenedlaethol i brosiectau meintiol o bob agwedd, ynghyd â recriwtio ansoddol sylweddol, heriol, gan ddefnyddio ein cyfwelwyr profiadol tu hwnt.

Yn ei hamser rhydd mae Annette yn mwynhau helpu grŵp Theatr Gerdd Ieuenctid lleol, a darparu gwasanaeth blaen tŷ ar gyfer eu sioeau. Mae Annette yn aelod o Bwyllgor Cynghrair Drama Morgannwg.

Jackie Dunleavy
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau
Jackie Dunleavy

Mae Jackie yn rhan annatod o dîm Beaufort, ac yn ein helpu ni i ddarparu gwaith maes o ansawdd uchel ar amser. Cychwynnodd ei gyrfa ymchwil fel cyfwelydd wyneb-yn-wyneb, ac ehangodd ei sgiliau’n gyflym i gynnwys cynnal profion mewn lleoliadau hygyrch a chynnal recriwtio meintiol. Datblygodd Jackie i oruchwylio uned CATI Beaufort, elfen o’i gwaith mae hi’n mwynhau’n fawr hyd heddiw.

Bellach, mae hi’n cefnogi’r timau mewn amrywiaeth o feysydd yn cynnwys rheoli uned CATI, prosesu data a chynnal recriwtio meintiol lefel-C ar gyfer ein cleientiaid yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae Rygbi yn rhan bwysig o fywyd Jackie, gyda nifer o aelodau ei theulu yn chwarae’r gêm, gan gynnwys ei ŵyr sydd wedi cynrychioli bechgyn ysgolion Cymru ac wedi chwarae yn erbyn chwaraewyr megis Billy Vunipola! Mae hi’n enwog am fynd dros ben llestri wrth addurno’r swyddfa ar gyfer digwyddiad arbennig; ac mae ei chi, Jake, yn ymweld â’r swyddfa yn rheolaidd.

Cynthia Mason
Rheolwr Hyfforddiant ac Ansawdd
Cynthia Mason

Cynthia yw ein Rheolwr Hyfforddiant ac Ansawdd ac mae’n sicrhau bod yr holl gyfwelwyr meintiol a’r recriwtwyr ansoddol yn gweithio i safon uchel. Mae’n cynnal gweithdai gloywi yn rheolaidd ar gyfer ein gweithlu maes, yn ogystal â hyfforddi staff o’r dechrau yn seiliedig ar ofynion ISO20252 a MRS. Mae Cynthia, sy’n gyfwelydd profiadol tu hwnt, wedi bod gyda Beaufort ers i’r cwmni gael ei ffurfio a dechreuodd ei gyrfa fel cyfwelydd maes, cyn dod yn oruchwyliwr a hyfforddwr.

Ar yr adegau prin hynny pan nad yw Cynthia yn gweithio, mae’n neilltuo llawer o’i hamser i’w theulu, cŵn, coginio a garddio.’

Ein tîm maes ledled y wlad
Ein tîm maes ledled y wlad

Rydym yn cynnal gwaith maes ansoddol ledled y DU drwy ein rhwydwaith o gyfwelwyr maes profiadol. Rydym yn derbyn cyfrifoldeb personol am hyfforddi ein tîm maes Cymru gyfan sy’n cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl.  Rydym hefyd yn cael ein cefnogi gan ein rhwydwaith o recriwtwyr ansoddol ar draws y DU, ac yn gweithio gyda recriwtwyr yng Nghymru rydyn ni wedi eu hyfforddi yn unig.

Ein tîm cyfweld ffôn
Ein tîm cyfweld ffôn

Mae gennym dîm cyfweld dros y ffôn mewnol (Cyfweliadau Dros y Ffôn gyda Chymorth Cyfrifiadur – neu ‘CATI’ fel mae’n cael ei alw o fewn y diwydiant) wedi’i leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, sy’n cael ei oruchwylio gan oruchwylwyr profiadol.  Mae’r tîm yn cynyddu pan fo angen, sy’n golygu y gallwn reoli prosiect cyfweld dros y ffôn o unrhyw faint.